Archive for มีนาคม 31, 2012

หนังสือ ครูดีในดวงใจ 2555

หนังสือดีที่น่าอ่าน ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2555 สามารถโหลดไฟล์ได้ที่ เว็บไซต์ข อง สพฐ. http://www.obec.go.th/documents/18411

หนังสือดีที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆของครูดีในดวงใจ ปี 2555

เช่น เตรียมคุณหนูสู่การอ่าน : นางสุคนธ์ วัฒนศัพท์

ห้องสมุดมีชีวิต : นางสาลีรัตน์  ช่วยปลอด

สุขใจเมื่อให้ศิษย์ : นางขวัญเรือน ชมภู

และอีกหลากหลายเรื่องราวดีๆ จากครูดีในดวงใจ

ครูคือ??

โฆษณาดีๆ ที่อยากให้ทุกคนที่จะมาเป็นครูผู้ช่วยต่อไปในอนาคตได้ดู ดูแล้วซึ้งมากครับ ดูแล้วอาจจะมีกำลังใจในการอ่านหนังสือสอบกันนะครับ อย่าพึ่งย่อท้อ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2555 – วิชาชีพครู

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2555 วิชาชีพครู

สำหรับใครที่จะสอบบรรจุครูผู้ช่วยในปี พ.ศ. 2555 นี้ คงจะต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีนะครับ ผมจึงได้นำแนวข้อสอบมาให้ทุกท่านได้ลองอ่านดูกัน เป็นแนวข้อสอบเก่าๆ อ่านแล้วก็นำไปขยายความ เพื่อให้เข้าใจในหัวข้อนั้นๆ ให้แตกฉาน ข้อสอบอาจจะออกเรื่องเดียวกันแต่เปลี่ยนคำถามไปแบบอื่น ต้องระมัดระวังในการทำข้อสอบให้ดีครับ  สู้ๆครับ ทุกคน

1.   หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายคือความหมายของ

ตอบ    จริยธรรม

2.   ลักษณะของครูที่ดีมีกี่ประการ

ตอบ    10   ประการ

3.   มาตรา   88   กล่าวว่าอย่างไร

ตอบ    ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

4.  การละทิ้งหน้าที่   หมายความว่าอย่างไร

ตอบ   ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่

5.  ทอดทิ้งหน้าที่  หมายความว่าอย่างไร

อบ   ข้าราชการอยู่ที่ทำการแต่ไม่ทำงาน

6.  โทษทางวินัยมีกี่สถาน  อะไรบ้าง

ตอบ   5   สถาน   ได้แก่  ภาคทัณฑ์   ตัดเงินเดือน   ลดขั้นเงินเดือน   ปลดออก   ไล่ออก

7.   โทษทางวินัยไม่ร้ายแรงคือ

ตอบ   ภาคทัณฑ์   ตัดเงินเดือน   ลดขั้นเงินเดือน

8.   ต้องไม่กลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่น  เป็นโทษ

ตอบ   ไม่ร้ายแรง

9. กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงให้รายงานต่อใคร

ตอบ   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

10.   กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงให้รายงานต่อใคร

ตอบ    อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่

11.  ใครมีอำนาจสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตอบ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

12.  ในกรณีที่ความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้อุทธรณ์ต่อใคร

ตอบ   อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่

13.  กรณีความผิดวินัยร้ายแรงให้อุทธรณ์ต่อใคร

ตอบ   ก.ค.ศ

14.   วินัย  คืออะไร

ตอบ     1.  กฎข้อบังคับที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม

                2.  การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์

               3.  สหสัมพันธ์ระหว่างการประพฤติปฏิบัติตนของคนในองค์กรกับระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้

15.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย   ระเบียบ   คือบทบัญญัติในมาตราใด

ตอบ   มาตรา   85

16.   ธรรมของคนดี  คือ

ตอบ   สัปปุริสธรรม

17.   คุณธรรม  4  ประการ  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200   ปี   มีอะไรบ้าง

 ตอบ    1.  การรักษาความสัตย์   2.  การรู้จักข่มใจตนเอง   3.  ความอดทน อดกลั้น  4.  การรู้จักระวางความชั่ว

18.   คุณธรรมพื้นฐานมีกี่ประการ  อะไรบ้าง

ตอบ   8   ประการ   ได้แก่  1.  ขยัน  2.  ประหยัด   3.  ซื่อสัตย์   4.  มีวินัย   5.  สุภาพ   6.  สะอาด  7.  สามัคคี   8.  มีน้ำใจ

19.  ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่กระทำจนเกิดความเคยชิน

ตอบ   วัฒนธรรม

20.   ครูจา โมโหลูกศิษย์ที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้มากกำลังจะตี แต่คิดได้ว่าเราเป็นครูต้อสอนเขาให้รู้จึงไม่ตี แสดงความครูจามีคุณธรรมตามข้อใด

ตอบ    ทมะ

21.   หลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดีที่สุดคือ

ตอบ   สังคหวัตถุ  4

22.  หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมในข้อใด

 ตอบ   อิทธิบาท  4

23.  ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สะอาดสดใสคือ

ตอบ    อริยสัจ  4

24.   เป็นผู้ให้ความสนิทสนมแก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์สบายใจและกล้าเข้าไปปรึกษาแสดงว่าครูวินัย ประพฤติตนเป็นครูที่ดีตาม ธรรมะกัลยาณมิตร ข้อใด

ตอบ    ปีโย

25.   ความเป็นผู้รู้จักประมาณ  ตรงกับหลักธรรมใด

ตอบ   มัตตัญญตา

26.   ความวางใจเป็นกลาง  ไม่เอนเอียงด้วยความชอบหรือชัง  ตรงกับหลักธรรมใด

 ตอบ   อุเบกขา

27.   ครูแก้วหมั่นตริตรอง  พิจารณาแก้ไขงานที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอ  แสดงว่าครูแก้วมีคุณธรรมข้อใด

ตอบ   วิมังสา

28.   หิริ   โอตตัปปะ   คือหลักธรรมใด

ตอบ    โลกบาลธรรม

29.   บุคลที่มีคุณธรรม  หิริโอตตัปปะ  จัดว่ามีความซื่อสัตย์ต่อใคร

ตอบ    ผู้อื่น

30.   เจตคติ  (Atttitude) หมายความว่าอย่างไร

ตอบ   ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

31.  เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ

ตอบ    ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม

31.  เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตอบ   ความคิด

32.  การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร

ตอบ    Likert

33.   Congruent Change หมายถึงข้อใด

 ตอบ   การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน

34.   สมศักดิ์มีเคารพต่อครูประจำชั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรู้สึกที่เคยมีกลับลดลง ข้อความนี้สมศักดิ์มีเจตคติเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ตอบ   เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง  

35.  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  หมายถึง

ตอบ   แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

36.  ผู้มีอำนาจพิจารณาออกใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือผู้ใด

ตอบ    คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

37.  มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ตอบ   มาตรฐานการปฏิบัติตน

38.  ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะขออีกได้เมื่อใด

ตอบ   5   ปี

39. โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี

ตอบ   ไม่เกิน  5  ปี

40.  ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพพึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายถึง

ตอบ   จรรยาบรรณ
41.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใช้ได้กี่ปี

ตอบ    5  ปี

42.  มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน

ตอบ   3   มาตรฐาน   คือ  1.  มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ  2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  3.  มาตรฐานการปฏิบัติตน

43.  จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีกี่จรรยาบรรณ

ตอบ   5   จรรยาบรรณ

44.  มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูมีกี่มาตรฐาน

ตอบ   12   มาตรฐาน

45.  มาตรฐานใดที่เน้นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

ตอบ   มาตรฐานที่   8

46.  มาตรฐานใดที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

ตอบ   มาตรฐานที่   3

47.  มาตรฐานที่  12   เกี่ยวกับเรื่องใด

ตอบ   สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

48.  หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู

ตอบ   คุรุสภา

49.  ครู ถูกลงโทษ สำหรับผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีสิทธิดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของตนเองได้ตามข้อใด

ตอบ   อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภา

50.  ผู้ใดประกอบอาชีพครูโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด

ตอบ   จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

51.  ผู้ใดประกอบอาชีพครูในระหว่างพักใบอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด

ตอบ   จำคุกไม่เกิน  3  ปี   หรือปรับไม่เกิน  60,000   บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

52.  โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน

ตอบ    5    สถาน

53.  ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพคือ

ตอบ    คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

54.  ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดได้กี่กรณี   กรณีใดบ้าง

ตอบ     5   กรณี    คือ   1.  ยกข้อกล่าวหา   2.  ตักเตือน   3.  ภาคทัณฑ์   4.  พักใช้ใบอนุญาต

5.  เพิกถอนใบอนุญาต

55.  ผู้ประสงค์จะต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ยื่นคำขอภายในกี่วัน

ตอบ    180    วัน

56.  อัตราค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือ

ตอบ    200    บาท

57.  สถาบันวิชาชีพครู  คือ

ตอบ   คุรุสภา

58.  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่เป็นชาวต่างชาติต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอนมาแล้วกี่ปี

ตอบ    1    ปี

59.  จรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ตอบ    1.  รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ  ของผู้ประกอบวิชาชีพครู

2.  รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง  ของผู้ประกอบวิชาชีพครู

3.  รักษาและส่งเสริมฐานะ  ของผู้ประกอบวิชาชีพครู

60.  แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ประกอบด้วย

ตอบ    พฤติกรรมที่พึงประสงค์  และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

61. ครูแก้ว  รัก  เมตตา  เอาใจใส่  ให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์   แสดงว่าครูแก้วมีจรรยาบรรณข้อใด

ตอบ    จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

62. ครูหน่อย เป็นคนมีวินัยในตนเอง  พัฒนาบุคลิกภาพ ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ แสดงว่าครูหน่อยมี

จรรยาบรรณข้อใด

63.  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  คือสมรรถนะใด

ตอบ   สมรรถนะประจำสายงาน

ตอบ    จรรยาบรรณต่อตนเอง

64.  ครูต้องรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริมให้กำลังใจศิษย์  แสดงว่าครูต้องมีจรรยาบรรณข้อใด

ตอบ    จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

65.  ครูพึงช่วยเหลือ  เกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์    สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  แสดงว่าครูต้องมีจรรยาบรรณข้อใด

ตอบ    จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบอาชีพ

66.  ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมแสดงว่าครูต้องมีจรรยาบรรณข้อใด

ตอบ   จรรยาบรรณต่อสังคม

67.  ครูสมชายใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้   ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อ

ตอบ    วิชาชีพ

68.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดลงกรณีใด

ตอบ   หมดอายุ   ถูกสั่งเพิกถอน   ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต

69.  คุณลักษณะของวิชาชีพสูง ต้องได้รับการฝึกอบรมมีระยะเวลากี่ปี

ตอบ    ไม่น้อยกว่า   4   ปี

70.  คุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูง

ตอบ    มีจรรยาบรรณ     มีสถาบัน   มีการให้บริการแก่สังคมเป็นเฉพาะเจาะจง

71.  วิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด

ตอบ    พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

72.   ผู้ที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือ

ตอบ   ครู   ผู้บริหารสถานศึกษา   ผู้บริหารการศึกษา   บุคลาการทางการศึกษาอื่น

73.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ประเภท

ตอบ    4   ประเภท

74.   อัตราค่าธรรมเนียมขอขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวนเท่าใด

ตอบ    500  บาท

75.  อัตราค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับละเท่าไร

ตอบ   200   บาท

76.   ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพคือ

ตอบ   300   บาท

77.   ค่าใบแทนใบอนุญาต

ตอบ   200   บาท

78.   ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถออกหนังสือรับรองสิทธิให้แก่ใครได้บ้าง

ตอบ   ครู  และ รองผู้อำนวยการ

79.   เลขาธิการคุรุสภา  ออกหนังสือรับรองสิทธิให้แก่

ตอบ   ผู้บริหารการศึกษา

80.   คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวนเท่าใด

ตอบ    39   คน

81.   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจำนวนเท่าใด

ตอบ    17    คน

82.  บุคคลที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุกี่ปี

ตอบ   ไม่ต่ำกว่า   18   ปี

83.  ครู ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายความว่าอะไร

ตอบ   ผู้สั่งสอนศิษย์

84.   อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับฝึกฝนมา คือความหมายของ

ตอบ    วิชาชีพ

85.  ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือใคร

ตอบ    รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา

85.  ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งแบ่งสมรรถนะคนออกเป็นกี่ส่วน

ตอบ   2   ส่วน

86.  บิดาแห่งสมรรถนะคือใคร

ตอบ   David   McClelland

87.  สมรรถนะแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ตอบ   2   ประเภท   คือ  1.  สมรรถนะหลัก     2.  สมรรถนะประจำสายงาน

88.  สมรรถนะ  หมายถึง

ตอบ   competency

89.  สมรรถนะหลักประกอบด้วยกี่สมรรถนะ

ตอบ   5   สมรรถนะ

90.  ID-PLAN    หมายถึง

ตอบ   สมรรถนะของครู

91.  องค์ประกอบของสมรรถนะ  คือ

ตอบ    ความรู้   ทักษะ   คุณลักษณะส่วนบุคคล

92.   สิ่งที่แสดงออกอย่างประจำสม่ำเสมอคือ

ตอบ    พฤติกรรม

93.   การพัฒนาตนเอง   คือสมรรถนะด้านใด

ตอบ   สมรรถนะหลัก

94.   การใช้หลักสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรจะมีบทบาทในส่วนใดเมื่อเทียบกับภูเขาน้ำแข็ง

ตอบ   ส่วนใต้น้ำ

95.  องค์ความรู้และทักษะต่างๆ อยู่ในส่วนใดของภูเขาน้ำแข็ง

ตอบ    ส่วนผิวน้ำ

96.  สมรรถนะหลักของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  คือ

ตอบ    การบริการที่ดี

97.  สมรรถนะในการพัฒนาหลักสูตรของครู คือ

ตอบ

1.สามารถวิเคราะห์หลักสูตรได้

2.สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้

3.สามารถประเมินหลักสูตรทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร

98.  เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน   หมายถึงสมรรถนะด้านใด

ตอบ    สมรรถนะจิตวิทยาสำหรับครู

99.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  คือสมรรถนะใด

ตอบ    สมรรถนะหลัก

100.  ครูต้องรัก   ศรัทธา  ซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  แสดงว่าครูต้องมีจรรยาบรรณข้อใด

ตอบ    จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

 

แนวข้อสอบจากเว็บ :http://www.sobdai.com

 

ข่าว สอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2555

สำหรับทุกคนที่ตั้งใจจะสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 คงต้องอ่านหนังสือรอต่อไปนะครับ เพราะมีการเลื่อนสอบออกไป เพราะต้องการให้แต่ละจังหวัดใช้บัญชีเก่าให้หมดก่อน ถือว่าเรามีโอกาศอ่านหนังสือเตรียมตัวมากขึ้นครับ เนื้อหาข่าวดังนี้

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.55 นางศิริพร กิจเกื้อฉันล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยถึงกรณีที่นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สอบขึ้นบัญชีค้างประมาณ 10,000 กว่าคน ให้เป็นครูผู้ช่วย ก่อนที่จะเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 เพื่อไม่เสียสิทธิเนื่องจากบัญชีจะถูกยกเลิกว่า เดิมจะมีการนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)ระบบ วันที่ 14 มี.ค. แต่มีการเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 21 มี.ค.แทน ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะนำเสนอให้มีการเปิดสอบแข่งขันในสาขาวิชาที่ไม่มีการประกาศขึ้นบัญชีไว้ หลังจากที่มีการทยอยบรรจุ และแต่งตั้งผู้ที่สอบขึ้นบัญชีเดิมไปแล้ว และคาดว่าอาจจะดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันได้ประมาณเดือน มิ.ย.นี้ แต่จะเปิดสอบในสาขาใดบ้างนั้น ก็คงต้องรอข้อมูลของหน่วยงานที่สถานศึกษาในสังกัด เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่าจะมีสาขาวิชาใดบ้างที่จะเปิดสอบบ้าง ส่วนแนวทางอื่นๆ ก็คงเป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติ อาทิ ให้ส่วนกลางเป็นผู้จัดสอบ สอบเฉพาะปรนัยไม่มีสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น
เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนความคืบหน้าหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.ที่นายสุชาติ เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ผอ.และรอง ผอ.สถานศึกษา ใหม่ ขณะนี้ได้จัดทำรายละเอียดต่างๆ ของร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสร็จแล้ว และได้เสนอไปที่ สพฐ.เพื่อให้ดำเนินการกำหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกต่อไป
ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อาทิ แบ่งการคัดสอบคัดเลือก 2 กลุ่มคือ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ ผู้สมัครสามารถเลือกเขตพื้นที่ฯ ที่ต้องการสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งได้ 5แห่ง การสอบเป็นข้อเขียนแบบปรนัย ผู้ที่จะผ่านการสรรหาต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้พิจารณาในคะแนนส่วนย่อยๆ เช่น กลุ่มทั่วไป ให้พิจารณาผู้ที่มีความสามารถการบริหารงานในหน้าที่ ที่สูงกว่า ส่วนกลุ่มประสบการณ์ ให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนประวัติและผลงานสูงกว่า
ส่วนคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสมัครนั้น ที่ประชุม ก.ค.ศ.ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก อย่างกลุ่มทั่วไป ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ดำรงตำแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท รวมทั้งต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น โดยรายละเอียดทั้งหมดนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ใครที่จะสอบคงต้อง ติดตามข่าวสม่ำเสมอนะครับ เพราะตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอน แต่ปีนี้จะตัดการสอบสัมภาษณ์ออกไปเหลื อเพียงการสอบข้อเขียนครับ ตัดปัญหาหารทุจริต  วัดกันที่ความรู้ล้วนๆครับ